Collegium Szkoła Służb Medycznych


Dodaj do ulubionych

O nas

Czas trwania kursu: 7 miesięcy

Opiekun/ka osoby starszej to kurs zwiększający kwalifikacje w zakresie sprawowania pieczy i pielęgnacji nad osobami niesamodzielnymi oraz chorymi w podeszłym wieku. Praktyczna wiedza z zakresu pomocy psychologicznej, socjologicznej oraz zagrożeń związanych z życiem i zdrowiem podopiecznych, pozwoli prowadzić indywidualną opiekę lub znaleźć zatrudnienie w Polsce oraz za granicą. Główną misją tego zawodu jest pomoc w pokonywaniu trudności życia codziennego, wsparcie interpersonalne, zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz aktywizacja osoby starszej w celu polepszenia jej warunków bytowych, zdrowotnych i emocjonalnych.

Kursant po odbyciu szkolenia jest w pełni przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych. W ramach prowadzonych usług opiekuńczo-wspierających absolwent będzie w stanie rozpoznać i ocenić stan psychiczno - fizyczny osoby podopiecznej, a następnie na tej podstawie opracować plan współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej oraz własnych działań.

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową, tj. 140 godzin. Miejsce realizacji praktyk zawodowych: placówki dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, środowisko zamieszkania podopiecznego) oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie np. oddziały szpitalne, hospicja.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. 

Informacje dodatkowe

Przedmioty ---
Kontakt 22 718 91 51
508 672 799
sekretariat@collegium.com.pl

Lokalizacja


Al. Solidarności 74 A, Warszawa