Niniejszy regulamin (Regulamin) określa ogólne warunki konkursów organizowanych i współorganizowanych przez portal mojsenior.pl nie objętych osobnym regulaminem.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów, zwanych dalej Konkursami na portalu mojsenior.pl  jest Subteno Group sp. z o.o. Ul. Generała Franciszka Kleeberga 1A 10-693 Olsztyn. Organizator odpowiada za konkursy autorskie ogłaszane w serwisie (w których jest fundatorem Nagród) i dołącza do nich właściwy regulamin.

2. Głównym organizatorem Konkursów współorganizowanych przez portal mojsenior.pl i inne instytucje, jest jednostka, która w danym Konkursie jest fundatorem Nagród.

§2

Zasady Konkursów

1.W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej Uczestnicy), będące zarejestrowanymi użytkownikami portalu mojsenior.pl. Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu portalu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.

W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i dziennikarze portalu mojsenior.pl.

2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi.

3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w danym Konkursie tylko raz.

4. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalu mojsenior.pl w okresie podanym każdorazowo na stronie Konkursu.

5. Uczestnik Konkursu powinien:

5.1. udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe

5.2. wykonać zadanie konkursowe opisanego na stronie Konkursu.

6. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe.

7. W przypadku konkursu, w którym zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia na adres kontaktmojsenior.pl uczestnik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy, które nie są przy tym ograniczone na rzecz osoby trzeciej oraz, że opublikowanie nadesłanego zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów. Uczestnik równocześnie oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku.

8. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, uczestnik konkursu wyraża zgodę na jego publikację na portalu mojsenior.pl oraz publikację sesji fotograficznej będącej nagrodą w danym konkursie.

9.Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda wyraża zgodę na wykonanie fotografii jego osoby i publikacji jego wizerunku na portalu mojsenior.pl, których właścicielem jest Organizator.

10. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze najlepsze rozwiązania w liczbie odpowiadającej liczbie nagród.

11. Zwycięzcy Konkursu (dalej Zwycięzcy) zostaną powiadomieni o wygranej oraz o miejscu , w którym można odebrać nagrodę pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji w portalu mojsenior.pl w terminie określonym we właściwym Konkursie.

12.Dodatkowo lista Zwycięzców będzie opublikowana na portalu mojsenior.pl pod danym Konkursem.

13. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody wraz z podaniem swoich danych osobowych ( imię i nazwisko, numer dowodu , miejsce zamieszkania). Protokoły odbioru nagród są gromadzone wyłącznie w celu prowadzenia przez mojsenior.pl ewidencji wydawanych nagród.

§3

Nagrody

1. Rodzaj oraz liczba Nagród w Konkursie są wskazane każdorazowo na stronie Konkursu.

2. Nagrody zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.

4. Portal mojsenior.pl, jednocześnie organizator i współorganizator Konkursów: Subteno Group sp. z o.o. Ul. Generała Franciszka Kleeberga 1A 10-693 Olsztyn, nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie.

5. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody.

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

§4

Kryteria Oceny

1. Kryteria oceny są wskazywane na stronie właściwego Konkursu.

2. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalna.

§5

Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanych materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań portalu mojsenior.pl

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. (tekst jedn.:  Dz.U. z 2015r. Nr 135 z późn.zm.)

Każdy z Uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na portalu mojsenior.pl na stronie Konkursu w przypadku przyznania nagrody.

3. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających wymogów uwzględnionych we właściwym Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012r. Nr 361 z późn. zm.)

7. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

8. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.